Actualment, encara hi ha molta gent que dubta de la importància d’adquirir productes ecològics en lloc de convencionals. Passen prou controls per poder assegurar-nos que el preu (més alt) s’ho val? Són millors? Què vol dir que a l’etiqueta hi digui que són ecològics? És màrqueting o alguna cosa més?

agricultura-bio

Des de fora, pot semblar que aconseguir la certificació ecològica és un procés fàcil i assumible per a qualsevol empresa agroalimentària. Però, si indaguem una mica, veurem que el procés de certificació és més exigent i estricte del que ens podem imaginar, ja que es tracta d’una certificació de qualitat. I això és així, ja que el més important d’aquest aval és assegurar que a les mans del consumidor final hi arriba un producte de qualitat, que compleixi tota la regulació necessària per ser etiquetat com a ecològic i que garanteixi confiança, fiabilitat, control, qualitat i traçabilitat. I per arribar fins a aquest punt, cal seguir una sèrie de passos i fer una sèrie de controls específics i periòdics per verificar que l’operador compleix la normativa de producció ecològica, que és d’àmbit europeu. Un producte bio rep tots els controls de la normativa general i, a més, de l’ecològica.

Qui necessita certificar-se com a ecològic?

Tothom que vol produir, elaborar, envasar, importar o comercialitzar aliments amb les mencions protegides “ecològic”, “biològic”, “orgànic”, ”eco” o “bio, dins de la Unió Europea, ha de complir la normativa vigent i tenir el certificat d’una autoritat pública de control o d’un organisme de control autoritzat. A l’Estat espanyol, cada comunitat autònoma té una autoritat pública o bé organismes privats. En el cas concret de Catalunya, el sistema és públic; per tant, tenim una autoritat pública de control que és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

 

Com es pot certificar una empresa agroalimentària com a ecològica?

Quan una empresa, pagès, ramader, transformador o distribuïdor vol certificar els seus productes com a ecològics s’ha d’inscriure al registre d’operadors del CCPAE. A través del seu web, pot omplir la sol·licitud adient i presentar tota la documentació necessària a l’oficina del CCPAE o a qualsevol oficina comarcal del Departament d’Agricultura.

Un cop presentada tota la documentació, es planifica la visita d’inspecció per verificar que es compleix tota la normativa de producció ecològica. Aquesta auditoria, que el personal tècnic inspector del CCPAE fa in situ, consta de tres parts: 1) inspecció visual, 2) revisió de tots els registres obligatoris segons la norma bio i, finalment, 3) l’emissió de l’informe d’inspecció. Aquest informe ha de mencionar, si escau, els incompliments de la norma, que l’operador ha d’esmenar per superar el procés satisfactòriament i obtenir la certificació. D’acord amb el criteri de risc, també es poden fer controls físics com ara prendre mostres de productes (que, posteriorment, s’envien a laboratoris) per saber si contenen alguna substància no permesa segons la normativa de producció ecològica; si és així, s’apliquen les mesures adients.

Finalment, l’expedient passa al comitè de certificació, que pren una decisió sobre la certificació després de valorar si l’operador compleix la normativa de producció agrària ecològica. Si l’informe és favorable, s’assigna un número del registre d’operadors del CCPAE i s’emet el certificat de conformitat, que s’envia amb la resolució d’inscripció.

Un cop certificada, l’empresa rep més controls?

Sí, la certificació s’ha de renovar cada any. A més, la normativa estableix que, com a mínim, hi ha d’haver un control anual, a més de visites addicionals per verificar aspectes concrets de la normativa vigent; en alguns casos es poden arribar a prendre mostres.

En definitiva, la certificació ecològica, a més de ser un requisit obligatori per vendre productes ecològics, representa una garantia cap al consumidor, que pot confiar que el producte que compra i consumeix s’ha obtingut de manera respectuosa amb el medi ambient sense perdre cap propietat natural.